KVKK

Kişisel verileriniz bizim için önemlidir!

1. AYDINLATMA METNİMİZİN AMACI
Kişisel verilerin işlenmesinde başta özel hayatın gizliliği olmak üzere kişilerin temel hak ve özgürlüklerinin korunmasını amaçlayan Kişisel Verilerin Korunması kavramı “Veri Sorumlusunun Aydınlatma Yükümlülüğü” uyarınca işbu Aydınlatma Metni ile tarafımızdan İleti Yönetim Sistemi aracılığıyla işlenen kişisel verileriniz hakkında sizi bilgilendirmeyi hedeflemektedir.

2. İŞLENEN KİŞİSEL VERİLER
İlimkutusu.com web sitemiz veya uygulamamız ile iletişiminiz kapsamında aşağıdaki kişisel verileriniz işlenmektedir;
• Genel kimlik bilgileriniz: İsim ve soy isminiz
• İletişim bilgileriniz: E-mail adresiniz
• Mesajınız: Varsa yazılı ve elektronik mesaj içeriğiniz
• Siber Güvenliğe İlişkin İşlem Güvenliği Verileriniz: IP adresi, WEB sayfası ve mobil uygulama erişim logları ile logları içeren siber güvenliğe ilişkin veriler.

3. KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME AMAÇLARI
İlimkutusu.com web sitemiz veya uygulamamız ile ilişkiniz kapsamında elde edilen kişisel verileriniz aşağıda yer verilen amaçlarla işlenebilecektir.
• İleti Yönetim Sistemi kullanıcı hesabı/profili oluşturulması ve yönetimi,
• Onay bilgilerinin görüntülenmesi,
• İzinsiz ticari elektronik ileti gönderimlerine ilişkin İleti Yönetim Sistemi üzerinden şikâyet başvurusunda bulunulabilmesi,
• Sözleşmesel ve yasal yükümlülüklerimizin tam ve gereği gibi uygulanabilmesi,
• Kamu kurum ve kuruluşlarından gelen bilgi taleplerinin karşılanabilmesi,
• Yasal mevzuattan doğan diğer yükümlülüklerin yerine getirilmesi,
• İhtiyaç durumunda hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi,
• Doğabilecek uyuşmazlıklarda delil olarak kullanılması,
• İleti Yönetim Sisteminin işletilmesi,
• Bilgi güvenliği süreçlerinin yürütülmesi amacıyla ziyaret log kayıtlarının tutulması.

5. KİŞİSEL VERİLERİN TOPLANMA YÖNTEMLERİ VE HUKUKİ SEBEPLERİ
İlimkutusu.com web sitemiz veya uygulamamız, kişisel verilerinizi, bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması hukuki sebebine dayanarak işlemektedir. İlimkutusu .com web sitemiz veya uygulamamız ile, E-devlet entegrasyonu, mobil uygulamamız veya çağrı merkezimiz aracılığıyla iletişime geçmeniz ve/veya ticari elektronik ileti onayı verdiğiniz hizmet sağlayıcılar veya bu hizmet sağlayıcıların çalıştığı iş ortakları aracılığıyla toplanmakta ve işlenmektedir.

6. KİŞİSEL VERİSİ İŞLENEN İLGİLİ KİŞİNİN HAKLARI
Yasaya uygun olarak kişisel verilerinize ilişki olarak aşağıdaki haklarınız
bulunmaktadır.
• Kişisel verinin işlenip işlenmediğini öğrenme,
• Kişisel verileri işlenmişse; buna ilişkin bilgi talep etme,
• Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
• Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
• Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme
• Kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
• Kişisel verilerin düzeltilmesi, silinmesi ya da yok edilmesi halinde bu işlemlerin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
• İşlenen kişisel verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle veri sahibinin aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
• Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

İlimkutusu.com web sitemiz veya uygulamamız; yürürlükteki kurallar tahtında işlem yapmaktadır.

Kişisel verilerinizin gizliliği ve korunması, sorumluluğumuzdur.